Föreningsstämma

Föreningsstämma

Föreningsstämman är föreningens högst beslutande organ.

Stämman är ett uttryck för demokrati i föreningen genom att alla medlemmar ska ges möjlighet att vara med och besluta i frågor som rör verksamheten.

 


Ordinarie föreningsstämma hålls årligen tidigast den 1 mars och senast före juni månads utgång.


 

Medlem som önskar anmäla ärenden till stämma skall skriftligen anmäla detta senast 14 dagar före stämman eller inom den senare tidpunkt styrelsen bestämmer.


 

Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen eller revisor finner skäl till det eller när minst 1/10 av samtliga röstberättigade skriftligen begär det hos styrelsen med angivande av ärende som önskas behandlat på stämman.


 

Styrelsen utfärdar kallelse till stämma. Kallelse till ordinarie stämma skall senast tre veckor före stämman anslås på väl synlig plats inom föreningens fastighet eller lämnas genom skriftligt meddelande i brevinkasten. Kallelse till extra föreningsstämma sker på motsvarande sätt ske senast en vecka före stämman. Kallelse till föreningsstämma får tidigast ske fyra veckor före stämman.


 

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar innehar bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans endast en röst.

BESÖKSADRESS

Kung Oskars väg 9A

222 40 Lund

ORGANISATIONSNUMMER

745000 - 1511

FAKTURERINGSADRESS

Brf Nyhem

ID 29201

Box 1071

831 29 Östersund